نسبت آب به سیمان چه ارتباطی با مقاومت بتن دارد؟
نسبت آب به سیمان چه ارتباطی با مقاومت بتن دارد؟

نسبت آب به سیمان
نسبت آب به سیمان، وزن آب موجود در یک ترکیب تقسیم بر وزن مواد سیمانی است. وزن کل آب شامل تمام آب مخلوط بتن
و آب سطح مصالح است. مواد سیمانی شامل سیمان پرتلند، سیمان مخلوط و مواد افزودنی سیمانی مانند خاکستر بادی، سیلیکا
فوم و سرباره میباشد. به این دلیل، نسبت آب به سیمان ممکن است به عنوان نسبت آب به مصالح سیمانی )cm / W )نامیده
شود.
مقاومت بتن
نسبت آب به سیمان یکی از بزرگترین عواملی است که بر مقاومت بتن خوب متراکم شده بستگی دارد. مقاومت بتن عمل آوری
شده به دو عامل اصلی بستگی دارد:
1 .نسبت آب به سیمان
2 .درجه تراکم
حفره های هوا در بتن به نسبت آب به سیمان بستگی دارد. افزایش حفرههای هوا با افزایش وزن آب رابطه مستقیم دارد. زمانی
که چنین وضعیتی اتفاق میافتد، مقاومت بتن پایین میآید. بتن سخت شده حدود 1 ٪حفره هوا دارد. در بتن سخت شده،
مقاومت با نسبت آب / سیمان رابطه عکس دارد.

حالت 1 :هنگامی که نسبت آب به سیمان بالا است.
اگر نسبت C / W باال باشد، مقدار زیادی آب به ازای هر واحد وزن سیمان در مخلوط بتن وجود دارد؛ بنابراین اگر یک حجم
ثابت از بتن به صورت یک مکعب بتن ریزی شود، تعداد زیادی حفره آب در مکعب بتنی وجود خواهد داشت؛ بنابراین هنگامی
که واکنش هیدراتاسیون در سطح ذرات سیمان شروع میشود، فرآوردههای ژل مانند هیدراتاسیون در آب به دور از سطح ذرات
سیمان رسوب میکنند.
دو دلیل وجود دارد که چرا مقاومت بتن در این مورد کم است:
1 .از آنجایی که یک فضای بزرگی برای فرآوردههای خارجی هیدراتاسیون وجود دارد، فرآوردههای خارجی هیدراتاسیون
ابعاد بزرگی دارند. از قانون اثر اندازه میدانیم که ذرات بزرگتر مقاومت پایینتری در مقایسه با ذرات با اندازه کوچکتر
دارند.
2 .اهمیتی ندارد که چقدر نرخ مصرف آب در واکنش زیاد است، با توجه به مقدار زیاد آب موجود در مخلوط، مقداری
آب همچنان زمانی که بتن به سخت شدگی رسید و آماده استفاده شد باقی میماند. این آب محبوس شده به تدریج
تبخیر میشود و فضاهای خالی را در بلوک بتنی برجای میگذارد. حضور این حفرهها منجر به کاهش زیاد مقاومت
میشود.
حالت 2 :هنگامی که نسبت آب / سیمان کم است.
در این حالت، زمانی که بتن به داخل قالب ریخته میشود، مقدار بسیار کمی آب در بلوک قالب باقی میماند و بنابراین حفرات
کمتری خواهیم داشت. هنگامی که واکنش هیدراتاسیون انجام میگیرد، ژلهای تشکیل شده فضای کافی برای انتقال و رسوب
در حفرات را ندارد؛ بنابراین آنها در سطح ذرات سیمان رسوب خواهند کرد. فرآوردههای اینچنینی هیدراتاسیون به عنوان 

فرآوردههای داخلی هیدراتاسیون نامیده میشوند. فضای در دسترس برای رشد کریستال ها محدود است، به طوری که آنها در
مقایسه با فرآوردههای خارجی هیدراتاسیون با اندازه بسیار کوچکتری باقی میمانند.
زمانی که نسبت C / W کم باشد، به دالیل زیر مقاومت بتن بیشتر خواهد بود:
1 .همانطور که در قانون تأثیر اندازه گفته شد، ژلهای تشکیل شده با اندازه کوچکتر در این مورد مقاومت بسیار بیشتری
در مقایسه با زمانی که نسبت C / W بالا است، دارند.
2 .از آنجایی که آب موجود برای هیدراتاسیون بسیار کمتر است، تقریباً همه آن در طول واکنش استفاده میشود؛ بنابراین
آبی برای تبخیر شدن باقی نمیماند و از این رو کاهش مقاومت به علت تشکیل حفرات نیز هنگامی که نسبت C / W
کم است، بسیار پایین تر خواهد بود.


برچسب ها :
مطالب مرتبط نسبت آب به سیمان چه ارتباطی با مقاومت بتن دارد؟
رویه‌های بتنی در نواحی با مقاومت بستر کم و ترافیک سنگین نسبت به روسازي آسفالتی ارجحیت دارد.

در بتن اسفنجی از آب نسبت به دیگر انواع بتن کمتر استفاده می‌شود و این مسأله باعث شده تا پس از ساخت...

بتن فوق سبک سازه ای با محدوده وزن مخصوص 1.25 تا 1.65 تن بر متر مکعب و محدوده مقاومت 200 تا 450 کی...

نسبت آب به سیمان، وزن آب موجود در یک ترکیب تقسیم بر وزن مواد سیمانی است. وزن کل آب شامل تمام آب م...

تلفن تماس
تلفن تماس :

(021) 44 28 11 50

آدرس
آدرس :

تهران- ستارخان- برق آلستوم- خیابان جهانی نسب- پلاک 1- واحد 42


آدرس شرکت :

تهران- ستارخان- برق آلستوم- خیابان جهانی نسب- پلاک 1 واحد 42

تلفن تماس :

021-44 28 11 50

فکس :

021-44 28 11 49

شبکه اجتماعی :